දාන කථාපිං ��������� ��������������������������� ��������� 4

��������� ��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close