ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ��������������� ��������������� ��������������������������� 1

��������������� ��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close