පටිච්චසමුප්පාදයජාති ��������������������������������� ��������� ������

��������������������������������� ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close