පටිච්චසමුප්පාදයජාති රස ධතුව හීන කාලය

රස ධතුව හීන කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා