පටිච්චසමුප්පාදයජාති ������ ��������������� ��������� ������������ 3

������ ��������������� ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close