පටිච්චසමුප්පාදයජාති රස ධතුව බලවත් කාලය

රස ධතුව බලවත් කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා