අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත ��������������� ��������������������� 10

��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close