නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ��������������� ��������������� ������

��������������� ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close