නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������ 1

������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close