විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහතිලෝකුට්ට සුතය ������������ ������������������ ���������

������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close