විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ��������������� ��������������� ��������������������� 18

��������������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close