දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ��������� ��������������� 1

������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close