අභිධර්මයරූප ������������������������������ 6

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close