නිවන් මග ������������������������ ��������������� 16

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close