නිවන් මගඥාන ��������������������������� ������������ 1

��������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close