ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� ���������������������

������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close