ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� ��������������������� 2

������������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close