නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ��������� ��������������� 26

��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close