නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්චඅනිච්ඡතාව ������������ ��������������������� ������������������ ���������������������

������������ ��������������������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close