නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������ ��������������������������� ��������������� 1

������������ ��������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close