නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������������������ 8

��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close