පටිච්චසමුප්පාදයජාති ��������� ��������� ��������� .... ��������� ������ ������������������

��������� ��������� ��������� .... ��������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close