නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������������������������������ ������������������

������������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close