පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ��������� ��������������� 20

��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close