අභිධර්මයරූප ������������ ��������� ������������ 3

������������ ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close