අභිධර්මයරූප ��������������� 4

��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close