අභිධර්මයරූප ������������������ 3

������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close