නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������� ������������������������������������������ 1

��������� ������������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close