පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය ��������������������� ������������ ��������� ������������������ 7

��������������������� ������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close