පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රඅධයාපනය ��������� ��������������� ��������������������� 6

��������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close