භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ��������� ������������,��������� ������������, ��������������������� ������������������

��������� ������������,��������� ������������, ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close