භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ��������� ������������ ���������������

��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close