භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ��������� ��������� ������������

��������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close