භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ���������������, ������������, ��������� ������������������

���������������, ������������, ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close