භාවනාවධ්‍යානආලෝක සංඥාව ������������ ���������������������

������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close