නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ������������������ 7

��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close