නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� 20

��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close