නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������ ��������������� ��������� ������������������������������ ��������������������� 1

������������������ ��������������� ��������� ������������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close