නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� ������������ ������������������ ��������������� ���������

��������������� ������������ ������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close