නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������� ��������������������� ������������������������������������������ ������������������ 1

��������������������� ��������������������� ������������������������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close