නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������ ������������������ ������������������ 55

������������������������ ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close