නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� ��������������������� ��������������� 3

��������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close