නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������ ������������������

������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close