නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������ ������������������ 5

������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close