නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ��������������������� ��������������������� 18

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close