නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������������������ ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ 1

������������������������������ ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close