නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������ ������������ - ������������������������ ������������������ ��������������������������� 4

������������������ ������������ - ������������������������ ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close