දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ��������� ������������ ������ ��������������� 6

��������� ������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close