පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������, ��������� ��������������� 1

������������������������, ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close