පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ��������������� ��������� ���������������

��������� ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close