පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������, ������������, ��������������� ������������������������, ��������������� ������������������������

������, ������������, ��������������� ������������������������, ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close