පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������ ������ ��������������� 1

������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close